• Popdon mahsulotlari AJ

  • Yangi texnologiyalari

  • Ishlatish jarayoni

Э Ъ Л О Н :

Э Ъ Л О Н «Попдонмахсулотлари» АЖ

акциядорлари диккатига!

 

 

2018 йил26 май куни соат 11-00 да жамият мажлислар залида акциядорларнинг 2017 йил якунига бағишланган умумий ҳисобот йили ўтказилиши маълум қилинади.

Акциядорларни рўйҳатга олиш соат 10-00 дан 11-00  гача амалга оширилади.

Манзил: Наманган вилояти, Поп тумани, Хўжаобод қишлоғи, Поп темир йўл шохбекати.

 

Умумий йиғилиш кун тартиби:

1.Акциядорлик жамияти фаолиятининг 2017 йил молиявий хужалик фаолияти якуни
буйича бошкарув раисини хисоботиии тасдиклаш.

2.Жамият Кузатув Кенгаши хисоботини хамда кенгаш томонидан 2017 йил давомида
кабул килинган карорларини тасдиклаш.

5. Жамиятнинг 2018 йилга тузилган "Бизнес-режа"сини ва харажатлари сметасини
тасдиклаш.

4.Жамиятнинг 2017 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиклаш.

5.Жамиятнинг 2017 йил якуни буйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиклаш.

6.Жамиятнинг йиллкк хисоботлари, бухгалтерия баланси. фойда ва зарарлар хисоб-

варагини тасдиклаш.

7.Жамиятнинг 2018 йилга аудиторлик ташкилотини сайлаш ва унга туланадиган энг

юкори хак микдори чегарасини белгилаш.

8.Жамият ижроия органи рахбари билан тузилган мехнат шартномасини узайтириш

ёки бекор килиш масаласини куриб чикиш.

9. Корпоратив бошкарув тамоилларини куллаш буйича жамиятда утказилган бахолаш хулосасини тасдиклаш.

10.Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш.

11.Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркибини сайлаш.

12.Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига туланадиган иш хакки  микдорини

белгилаш.

13. Жамиятнинг янги тахрирдаги Низомини тасдиклаш

 14..Жамиятда «Корпоратив Бошкрув Кодекси» кабул килинган муносабатлари талабларидан келиб чикиб янги тахрирдаги меъёрий низомларни тасдиклаш.

 

Акциядорлар йиғилишга шахсини тасдиқловчи ҳужжат (паспорт), ёки уларнинг вакилари нотариал тасдиқланган ишончнома билан келишлари шарт.

Маълумот учун телефон: 998 69 434-56-69, 99 898 771-61-62

Умумий йиғилишда иштирок этиш учун жамият акциядорларининг рўйхатини (реестри) 3 кун олдин  2017 йил 5  май холатига шакллантириш.

 

 

 

“Попдонмахсулотлари” АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича баланси

(минг сумда)

Актив

Пассив

Асосий воситалар колдиқ қиймати

5246123

Устав капитали

650000

Ишлаб чиқариш заҳираси

30671760

Захира капитали

2035304

Пул маблағлари

225277

Тақсимланмаган фойда

-7026359

Бошқа активлар

 

Бошқа пассивлар

 

Баланс

 

Баланс

 

 

 

“Попдонмахсулотлари” АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича молиявий натижалари

 

(минг сумда)

Кўрсаткичлар номи

Суммаси

1

Маҳсулот сотишдан тушган тушум

39145466

2

Сотилган маҳсулот таннархи

33789518

3

Сотиш харажатлари

147321

4

Маъмурий харажатлар

1069935

5

Асосий фаолиятнинг бошқа харажатлари

10841473

6

Молиявий натижалар даромадлари

424589

7

Молиявий фаолият харажатлари

232102

8

Умумий хўжалик фаолиятининг молиявий натижаси

-6510294

9

Солиқ ва бошқа тўловлар

73103

10

Соф фойда

-6583397